Đăng ký kê khai Trạm Y tế và Phòng khám

 
1 Bắt đầu 2 Xem trước 3 Hoàn thành
A. ĐỊA PHƯƠNG
Gồm cả phòng khám 1-2 nhân viên (phòng mạch)
B. TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ/TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN/HUYỆN
C. NGƯỜI ĐẦU MỐI ĐIỀN THÔNG TIN
Kích thước của file phải nhỏ hơn 8 MB.
Các định dạng cho phép: xls xlsx.

TRANG NÀY CHỈ DÀNH CHO PHÒNG Y TẾ/TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN/HUYỆN
* Khi nhận được thông tin, Bộ Y tế sẽ gửi tài khoản báo cáo điểm An toàn covid của các phòng khám/trạm y tế cho SỞ Y TẾ triển khai đến các đơn vị.
* Tải file xls mẫu danh sách phòng khám tại đây.
* Mỗi thị xã/quận/huyện cần được gửi riêng trong mỗi lần khác nhau.
* Đề nghị phòng y tế gửi cả các phòng khám chỉ có 1-2 nhân viên (phòng mạch).