Sở Y tế cung cấp thông tin

 
1 Bắt đầu 2 Xem trước 3 Hoàn thành
A. THÔNG TIN CHUNG
Gồm cả phòng khám 1-2 nhân viên (phòng mạch)
B. GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
C. TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y
D. CÁN BỘ ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI PHÒNG KHÁM AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA SỞ Y TẾ
E. NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN

TRANG NÀY CHỈ DÀNH CHO SỞ Y TẾ
* Khi nhận được thông tin, Bộ Y tế cố gắng cao nhất trong vòng 3 ngày sẽ gửi tài khoản báo cáo điểm An toàn covid của các Phòng Y tế/Trung tâm Y tế cho Sở Y tế triển khai đến các đơn vị.
* Để phục vụ công tác quản lý phòng chống dịch hiệu quả, kính đề nghị Sở Y tế cung cấp thông tin chính xác theo mẫu. Thông tin này chỉ dành cho lãnh đạo Bộ Y tế liên hệ khi cần thiết.