Tài khoản sử dụng cho các phần mềm trên cosoyte.vn cần được quản lý bởi Phòng Y tế/Trung tâm Y tế.

Nếu Phòng khám/Trạm Y tế đã có tài khoản nhưng không nhớ mật khẩu, vui lòng xem hướng dẫn đính kèm ngay bên dưới bài viết này.

-----------

Bước 1. Phòng khám/Trạm Y tế đề nghị Phòng Y tế/Trung tâm Y tế cấp tài khoản

Bước 2. Phòng Y tế/Trung tâm Y tế gửi thông tin cho Bộ Y tế

- Thông tin cần được gửi theo mẫu, và gửi trực tiếp trên phần mềm tại đây https://cosoyte.vn/bao-cao/danh-sach-phong-kham

Bước 3. Nhóm kỹ thuật tạo tài khoản

- Khi nhận được thông tin, Bộ Y tế cố gắng cao nhất trong vòng 3 ngày sẽ gửi tài khoản báo cáo điểm An toàn covid của các phòng khám/trạm y tế cho Phòng y tế/Trung tâm y tế triển khai đến các đơn vị.

- Thông tin tài khoản sẽ được gửi đến theo email đã cung cấp trong Bước 2.

Bước 4. Đơn vị nhận tài khoản

- Đơn vị sử dụng tài khoản đã cấp để thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Nếu quên mật khẩu, đơn vị có thể sử dụng email quản lý tài khoản mà đơn vị đã đăng ký để TỰ đặt mật khẩu theo hướng dẫn trong bài đính kèm ngay bên dưới.

- Vui lòng xem hướng dẫn trước khi làm và yêu cầu hỗ trợ.

BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!

Trang này hiển thị vì chúng tôi thấy bạn chưa đăng nhập. Để có tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn của bài viết.

Thông tin người hỗ trợ

Thông tin người hỗ trợ

- Hỗ trợ chuyên môn (phương pháp, nội dung khảo sát hài lòng, nội dung Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí): liên hệ BS.TS. Dương Huy LƯƠNG, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Hỗ trợ phần mềm: BS. Vũ Duy TÙNG
Email: chatluongbenhvien@gmail.com